สาระน่ารู้


  • ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร ? ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินสินไหมที่ทางบริษัทประกันภัยของผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดจะมีหน้าที่รับผิดชอบแทนตัวผู้ขับขี่ต่อคู่กรณีที่เป็...

  • เอกสารที่ใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ 1. เอกสารส่วนท้ายของ พ.ร.บ. รถยนต์ 2. เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ สำเนาทะเบียนรถ 3. ใบตรวจสภาพรถยนต์ (สำหรับรถที่มีอายุเกิน 7 ปี) 4....

  • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ กรมธรรม์ประเภท 1ให้ความคุ้มครองมากที่สุดความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกความรับผิด...