ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยมาตรฐาน

    กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน (Standard Fire Insurance Policy) สำหรับรับประกันสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน ซึ่งใช้เป็นสถานประกอบการทางการค้าหรืออุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน อาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นสำนักงาน ร้านอาหาร รวมถึงเครื่องจักร สต็อกสินค้า วัตถุดิบ

ความคุ้มครอง
    กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก็สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือเพื่อการอยู่อาศัย และภัยเพิ่มพิเศษตามที่ตกลงเอาประกันภัย เช่น ภัยลมพายุ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า การจลาจล นัดหยุดงาน เจตนาร้ายกลั่นแกล้ง เป็นต้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัย
    1. ทุนประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
    2. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
    3. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา (Build in Furniture)
    4. เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า สต็อกสินค้า ทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ตกลงเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นบางส่วนที่สำคัญ
สาเหตุที่ไม่คุ้มครอง
    1. สงครามทุกประเภท การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
    2. การก่อการร้าย การปฏิวัติ การใช้กฎอัยการศึก การแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์
    3. ความเสียหายในขณะที่สถานที่เอาประกันภัยไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นเวลา 60วันติดต่อกัน

ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง
    1. สินค้าที่ไม่ได้เป็นของผู้เอาประกันภัย เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หลักทรัพย์
    2. ธนบัตร เอกสารทางธุรกิจ วัตถุระเบิด
    3. หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหาย
    4. ต่อเนื่องทุกชนิด ความเสียหายจากการเผาโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย