สมัครสมาชิก

 เงื่อนไขและระเบียบการเป็นสมาชิก MD BROKER
 
1. สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทางบริษัทฯ อนุญาตให้มีสิทธิตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเท่านั้น
2. ผู้สมัครคือผู้สมัครใจผูกนิติสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยมีฐานะเป็นเพียงสมาชิกเท่านั้น มิได้เป็นลูกจ้าง หรือตัวแทนของบริษัทฯ แต่อย่างใด
3. ผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องรับเงินหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแทนบริษัทฯ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะกระทำโดยถือไว้แทนก็ตาม หากผู้สมัครฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าง ผู้สมัครตกลงรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
4. ผู้สมัครต้องไม่นำเครื่องหมาย โลโก้ เอกสาร วัสดุ หรือสิ่งอื่นๆ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด หรืออาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกับบริษัทฯ ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
5. ผู้สมัครต้องไม่กระทำการหลอกลวง / โฆษณาอันเป็นเท็จ หรือกล่าวอ้างเกินความเป็นจริง เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นสมัครเป็นสมาชิก หรือซื้อสินค้าของบริษัท
6. ผู้สมัครยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใดๆ ของผู้สมัคร ในความเสียหาย ถูกร้องเรียน ถูกกล่าวหา หรือดำเนินคดีทางศาล อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของผู้สมัครต่อผู้บริโภค หรือบุคคลอื่น โดยไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือไล่เบี้ยเอาจากบริษัทฯ
7. ผู้สมัครรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากผู้สมัครได้กระทำการให้เสื่อมเสียแก่บริษัทฯ ผู้สมัครตกลงว่าจะรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว และจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น
8. การยกเลิกการเป็นสมาชิก ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตามจะไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียสิทธิในการเรียกร้องเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องจากผู้สมัคร หากผู้สมัครมีเงินที่ยังคงค้าง หรือเงินค้ำประกันไว้กับบริษัทฯ ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯ หักหนี้อื่นใดที่ยังคงค้างกับบริษัทฯ
9. ผู้สมัครเป็นผู้รับภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับจากบริษัทฯ โดยสิ้นปีบริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้สมัครเพื่อใช้ในการยื่นภาษีประจำปี
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ผลตอบแทน หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าฯ(ผู้สมัคร) ได้อ่าน และเข้าใจในข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว โดยยินยอมที่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้าพเจ้าฯ(ผู้สมัคร) ขอรับรองว่ารายละเอียดที่กรอกข้างต้นในการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ เป็นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าฯ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน