เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติบริษัท

    บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด (MD INSURE BROKER (NONLIFE) CO.,LTD.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยเล็งเห็นความสำคัญของการประกันวินาศภัยที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้
ผู้บริหารและทีมงานซึ่งประสบความสำเร็จด้านการสร้างทีมขายมืออาชีพ ได้ร่วมกันในนาม “ คณะกรรมการกลยุทธการตลาด ” ได้กำหนดแนวทางด้านการตลาด โดยเน้นการให้ความรู้แก่สมาชิกด้วยหลักสูตรโดยเฉพาะของบริษัท ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทีมงานเป็นมืออาชีพพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

    บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในด้านการขยายงาน ด้วยการเปิดศูนย์ขยายงานทั่วทุกภูมิภาคขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจได้เข้าถึงการทำธุรกิจประกันวินาศภัยในรูปแบบใหม่ได้ง่ายขึ้น ให้พบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมั่นคง อีกทั้งได้พัฒนา์ความรู้ ในตัวสินค้า ข้อกฎหมาย เงื่อนไข ข้อยกเว้นต่าง ๆ ของกรมธรรม์ในแต่ละประเภท รวมทั้งการนำเสนอการตลาด ที่มีทางเืลือกให้อย่างหลากหลาย ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ประกันภัย เลือกได้”

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้นการตลาดแบบเครือข่าย ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่มืออาชีพ เพื่อเป้าหมาย 1,000 ล้านบาท ในปี 2560”

พันธกิจ

1. บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและดูแลผลประโยชน์ของผู้ร่วมธุรกิจ อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ได้สมาชิก 10,000 คนภายในปี 2560
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ก้าวสู่มืออาชีพ โดยสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการ
4. ให้บริการด้านประกันวินาศภัย ครบวงจร เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ตามคำขวัญ “ประกันภัย เลือกได้”
5. มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน