ประกันภัยทรัพย์สิน

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

    การประกันภัยทรัพย์สินทางการค้าหรืออุตสาหกรรมแต่เดิมจะเป็นการเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยโดยขยายความคุ้มครองภัยพิเศษเพิ่มเติม เช่น ลมพายุ น้ำท่วม ต่อมาธุรกิจต่างๆ ทั้งทางการค้าและอุตสาหกรรมมีการขยายตัวและเพิ่มความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการค้นคิดหาประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองมากกว่ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จึงได้มีการนำกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สินทางการค้าหรืออุตสาหกรรม (Industrial All Risks Insurance Policy / ABI Form) จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทย ต่อมาสมาคมประกันวินาศภัยและกรมการประกันภัยได้ร่วมกันแปลเป็นภาษาไทยและใช้ชื่อว่า กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ความคุ้มครอง


    กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มิได้กำหนดภัยหรือสาเหตุของความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองแต่ระบุว่า ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะชดใช้ตามจำนวนที่เสียหายจริง หรือซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใหม่ ดังนั้นความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องประกอบด้วย
    1.เกิดอุบัติเหตุ
    2.เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
    3.สาเหตุของความเสียหายหรือทรัพย์สินนั้นไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยแบ่งเป็น 2 ส่วน

    1. สาเหตุของความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
        1. ความบกพร่องจากการออกแบบการใช้แรงงานผิดพลาด การเสื่อมสภาพ การแตกร้าวของอาคาร การผุกร่อนสนิม
        2. การลักทรัพย์ที่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะ การสูญหาย การฉ้อโกง


    2. ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
        1.เงินตรา พันธบัตร อัญมณี ทองคำ โบราณวัตถุ กระจก อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต้นฉบับ
        2.ยานพาหนะ ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง
        3.สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การรื้อถอน หรือการติดตั้งระบบต่างๆ ทรัพย์สินที่อยู่ในกระบวนการผลิต

 การพิจารณารับประกันภัยและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

     พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น สถานที่ตั้งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประเภทธุรกิจ กระบวนการผลิต อุปกรณ์ดับเพลิง ประสบการณ์ในอาชีพของผู้ประกอบการ

 ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัย

     เช่น อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ