การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

    กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (Fire Insurance Policy for Residence) ใช้สำหรับการรับประกันสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น

ความคุ้มครอง
   กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า) การระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยเพิ่มพิเศษตามที่ตกลงเอาประกันภัย เช่น ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว การจลาจลและนัดหยุดงาน เจตนาร้ายกลั่นแกล้ง

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันอัคคีภัย
    1. ทุนประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน
    2. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เช่น บ้านเดียว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
    3. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา (Build in Furniture)
    4. เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ตกลงเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นบางส่วนที่สำคัญสาเหตุที่ไม่คุ้มครอง

    สงครามทุกประเภท การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล การก่อการร้าย การปฏิวัติ การใช้กฎอัยการศึก การแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ ความเสียหายในขณะที่สถานที่ เอาประกันภัยไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นเวลา 60 วันติดต่อกัน

ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง

     เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร หลักทรัพย์ ธนบัตร เอกสารทางธุรกิจ วัตถุระเบิด เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เสียหายจากการลัดวงจร การเสื่อมสภาพ ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ สวน สนามหญ้า ความเสียหายจากการเผาโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย