ส่วนลดในการทำประกันภัยรถยนต์

ส่วนลดในการทำประกันภัยรถยนต์

1. การระบุชื่อผู้ขับขี่
    ความหมาย คือ การใช้รถของผู้เอาประกัน เป็นการใช้รถแบบส่วนตัว โดยระบุชื่อผู้ที่จะเป็นผู้ขับขี่ไว้ในกรมธรรม์อย่างชัดเจน

เงื่อนไข
    1.1 สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน
    1.2 แจ้ง วันเกิด และเลขที่ใบอนุญาตขับขี่ มาที่บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด
    1.3 สำเนาบัตรอนุญาตขับขี่
    1.4 ใช้ได้เฉพาะรถ รหัส 110 / 210 / 620

กรณีที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ
    1.4 ความเสียหาย 6,000 บาทแรก ของรถยนต์ผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ
    1.5 ความเสียหาย 2,000 บาทแรก ของทรัพย์สินบุคคลภายนอกผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
    1. สำหรับผู้ที่ใช้ หรือขับขี่รถด้วยตัวเอง

ส่วนลดแบบระบุชื่อผู้ขับขี่


 

2. ความเสียหายส่วนแรก (D/D)
    ความหมาย คือ ผู้เอาประกันประสงค์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถผู้เอาประกันตามวงเงินที่ระบุ ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด

เงื่อนไข
    1.1 แจ้งวงเงินที่ต้องการระบุ (2,000 - 5,000 บาท) มาที่ บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัดทราบ
    1.2 ใช้ได้เฉพาะรถ รหัส 110 / 210 / 320 ไม่เกิน 3 ตัน

กลุ่มเป้าหมาย
    1. ผู้ที่ใช้รถ หรือขับรถด้วยตัวเอง
    2. การใช้รถน้อย
    3. มีประวัติในการเกิดเคลมไม่บ่อย

3. ประวัติการใช้รถ

    ความหมาย คือ ในปีที่ผ่านมารถของผู้เอาประกันไม่เกิดการเคลมใด ๆ หรือเกิดเคลมแต่เป็นฝ่ายถูก บริษัทจะมีส่วนลดในการต่ออายุประกันให้กับผู้เอาประกัน ตังแต่ 20 – 50%

เงื่อนไข
    1.1 ผู้เอาประกันเป็น หน่วยงาน หรือ บุคคลเดิม
    1.2 กรมธรรม์เดิมต้องไม่หมดอายุ
    1.3 ส่ง หรือ แจ้ง กรมธรรม์ฉบับเดิม (แล้วแต่เงื่อนไขการเช็คเบี้ย) มาที่ บริษัท เอ็มดี อินชัวร โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย
    1. ลูกค้าใหม่ มีการทำประกันทุกปีอย่างต่อเนื่อง
    2. ลูกค้าเก่า มีการทำประกันทุกปีอย่างต่อเนื่อง

4. ประกันกลุ่ม

    ความหมาย คือ ผู้เอาประกันประสงค์จะทำประกันรถ กับบริษัทเดียวกัน ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป บริษัทจะมีส่วนลดในการทำประกันให้กับผู้เอาประกัน 10%

เงื่อนไข
    1.1 ผู้เอาประกันเป็นบุคคลเดียวกัน
    1.2 ผู้เอาประกันเป็นพี่น้องนามสกุลเดียวกัน
    1.3 ทำประกัน ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป
    1.4 รถหน่วยงานเดียวกันประกัน ตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป
    1.5 สั่งทำประกันพร้อมกัน 3 คัน ขึ้นไป แม้วันที่เริ่มความคุ้มครองไม่พร้อมกัน จะได้รับส่วนลดกลุ่ม 10 % ทั้ง 3 คัน ทันที
    1.6 สั่งทำประกันไม่พร้อมกัน จะได้รับส่วนลดกลุ่ม 10 % ตั้งแต่ คันที่ 3 ขึ้นไป
    1.7 ต้องแจ้งให้ บริษัท เอ็มดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ (วินาศภัย) จำกัด ทราบก่อนทุกครั้ง หากต้องการเช็คเบี้ยแบบกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย
    1. ลูกค้ากลุ่มเจ้าของโรงงาน / โรงเรียน / บริษัท / รถโดยสาร
    2. ลูกค้าที่มีรถ 3 คัน ขึ้นไป
    3. องค์กร หรือหน่วยงาน ที่มีรถตั้งแต่ 20 คัน ขึ้นไป