ประเภทของกรมธรรม์ และความคุ้มครอง

ประเภทของกรมธรรม์ และความคุ้มครอง

ประเภท 1 ความคุ้มครอง คือ
    • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
    • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    • ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
    • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 2 ความคุ้มครอง คือ
    • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
    • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 3 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
    • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
    • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภทพิเศษ 2+ ; 3+ ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง (แบบมีเงื่อนไข) คือ
    • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
    • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    • ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย (ตามทุนประกัน)
    • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย (เฉพาะประเภท 2)

เงื่อนไข ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ประเภท 2+ ; 3+
    1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น
    2. ต้องมีคู่กรณี
    3. เป็นฝ่ายผิด
    4. รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท (ตามที่ระบุ) ต่อการซ่อมรถคันที่เอาประกัน