คำศัพท์ในกรมธรรม์

ความหมายคำศัพท์ในกรมธรรม์

1. คำว่า “บุคคลภายนอก” หมายถึง บุคคลทั่วไป แต่ไม่รวมถึง พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส และลูกจ้างในทางการที่จ้าง
2. คำว่า "ชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก" ให้รวมถึง ผู้โดยสารในรถที่เอาประกัน ที่อยู่ในเงื่อนไขของบุคคลภายนอก
3. ความคุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก ให้ยกเว้น พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส และลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่
4. ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ให้ยกเว้นทรัพย์สินของ พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส และลูกจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่และผู้เอาประกัน
5. ยานพาหนะทางบก หมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง